tłumacze przysięgli

język chiński

tel: 22 465 96 41

jak zostać tłumaczem przysięgłym języka chińskiego

Flaga chińska Język chiński jest jednym z najstarszych języków świata. Posiada także bardzo wielu rodzimych użytkowników, jest językiem ojczystym dla ponad miliarda osób, co sprawia, że prawie co piąta osoba na świecie posługuje się tym językiem. Jednak ciągle niewielu obcokrajowców uczy się chińskiego. Może to być motywacją dla sinologów w Polsce, aby podjęli się zawodu tłumacza przysięgłego.

Wymagania dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka chińskiego są takie same jak w przypadku wszystkich innych języków, określa je Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przede wszystkim, co oczywiste, niezbędna jest doskonała znajomość języka chińskiego, ale także orientacja w chińskim prawie, finansach czy gospodarce. Poza tym kandydat na tłumacza przysięgłego musi posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego kraju należącego do Unii Europejskiej czy też państw członkowskich EFTA. Oczywiste jest także to, że kandydat na tłumacza przysięgłego musi znać język polski. Wymagana jest także pełna zdolność do czynności prawnych. Tłumaczem przysięgłym nie może zostać osoba karana za przestępstwo umyślne, skarbowe oraz nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi także posiadać tytuł magistra bądź równorzędny. Osoby spełniające te warunki mogą złożyć podanie o przystąpienie do egzaminu, termin jest  wyznaczany nie później niż w ciągu roku od daty złożenia podania. Egzamin składa się z części pisemnej, która polega na tłumaczeniu czterech tekstów, dwóch z języka polskiego na chiński i dwóch z chińskiego na polski, wśród nich zawsze są pisma sądowe, urzędowe bądź prawnicze. Po pomyślnym przejściu części pisemnej przystępuje się do części ustnej. Ona zaś polega na tłumaczeniu konsekutywnym, czyli egzaminator odczytuje dwa teksty w języku polskim z przerwami na tłumaczenie, jeden z nich jest pismem sądowym, urzędowym bądź tekstem prawniczym. Kolejne zadanie w części ustnej egzaminu to tłumaczenie a vista, czyli kandydat otrzymuje do tłumaczenia z języka chińskiego na polski dwa teksty w formie pisanej. Po zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego, nabywa się uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Teraz pozostaje już tylko złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, po którym kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i dopiero wtedy uzyskuje prawo do wykonywania zawodu.

Warto wspomnieć o tym, że na chwilę obecną w Polsce jest tylko trzynastu tłumaczy przysięgłych języka chińskiego, dla porównania można dodać, że tłumaczy przysięgłych języka angielskiego jest ponad dwa i pół tysiąca. Ostatni egzamin na tłumaczy przysięgłych języka chińskiego odbył się w listopadzie 2012 roku. Do części pisemnej przystąpiło cztery osoby, dwie uzyskały wynik umożliwiający podejście do części ustnej. Porównując te dane z ilością osób na co dzień posługujących się językiem chińskim oraz biorąc pod uwagę szybki rozwój krajów azjatyckich, przede wszystkim Chin, można sądzić, że tłumaczom przysięgłym języka chińskiego nie powinno zabraknąć zajęcia. Warto wspomnieć o tym, że istnieje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Określa ono stawki wynagrodzenia dla tłumacza przysięgłego za czynności wykonywane na żądania sądu, prokuratora, Policji i innych organów administracji publicznej. Wynika z niego, że tłumacz przysięgły języka chińskiego za swoją pracę zarabia dwukrotnie więcej niż tłumacz przysięgły języka angielskiego czy niemieckiego.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto uczyć się języków obcych. Warto natomiast pomyśleć nad tym, jakie wybrać. Największe korzyści może przynieść nauka języków mało popularnych, ale ważnych. Do takich niewątpliwie należy chiński. Nikt nie powinien się zniechęcać trudnością, ponieważ na przykład chińska gramatyka jest znacznie mniej skomplikowana niż polska, a bycie sinologiem może być całkiem dochodowym zajęciem.


tłumaczenia miw logo
 © 2009-2023, . All Rights Reserved.